Cưới

Cách giao thiệp với phụ nữ kĩ tính

Víi ng­êi phô n÷ kü tÝnh, ­a s¹ch sÏ, tr­íc hÕt ph¶i tÈy trõ nh÷ng ®ßi hái kh«ng ...

Víi ng­êi phô n÷ kü tÝnh, ­a s¹ch sÏ, tr­íc hÕt ph¶i tÈy trõ nh÷ng ®ßi hái kh«ng ®¸p øng ®­îc trong néi t©m hä. Hä chØ cÇn nh×n thÊy mét sîi tãc trªn bµn lµ nhÆt cho vµo thïng r¸c. NÕu ®ång sù ngåi c¹nh nghiÖn thuèc, thÊy tµn thuèc bay lung tung trªn bµn, hä lÊy kh¨n lau ngay. Khi viÕt v¨n b¶n, nÕu thÊy sai sãt mét chót lµ lËp tøc thay b»ng tê giÊy kh¸c. Víi nh÷ng phô n÷ ­a s¹ch sÏ, nÕu ai ®ã cho hä qu¸ cÇu kú, hä sÏ ph¶n øng m·nh liÖt.

Nguyªn do chñ yÕu, nh÷ng ng­êi nµy phÇn nhiÒu cã nh÷ng ®ßi hái khã nãi trong néi t©m mµ ch­a ®­îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng, hoÆc cã nh÷ng bÊt m·n trong lßng. Cho nªn, khi ë tr¹ng th¸i hôt hÉng, hä muèn thÓ hiÖn toµn bé ra bªn ngoµi ®Ó bæ sung, c©n b»ng thÇn kinh b»ng hµnh vi bï trõ nµy. Nh÷ng phô n÷ mµ sù ®ßi hái cã phÇn th¸i qu¸, phÇn nhiÒu m¾c chøng ­a s¹ch sÏ. §èi víi nh÷ng phô n÷ cã chång, khi ph¶i sèng ®¬n lÎ mét m×nh ®Òu cã th¸i ®é ­a s¹ch sÏ.

Khi giao tiÕp víi ng­êi nµy, nhÊt ®Þnh ph¶i t×m hiÓu xem hä hôt hÉng ®iÒu g×, sau ®ã míi t×m c¸ch lµm c©n b»ng t×nh c¶m cña hä. Khi ®ã chøng ­a s¹ch sÏ tù nhiªn ®­îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn, víi ng­êi cao tuæi, gi¶i to¶ nh÷ng v­íng m¾c t×nh c¶m kh«ng ph¶i dÔ dµng. §éng viªn ca ngîi nh÷ng ®iÓm m¹nh, cö chØ ®Ñp hoÆc lµm gi¶m nhÑ ý thøc ®éc th©n sÏ cã thÓ phÇn nµo gi¶i to¶ ®­îc nçi bøc xóc ®ã.

Nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ ph¹m trï ý thøc tÊt nhiªn ph¶i do ý thøc c¸ nh©n ng­êi ®ã míi gi¶i to¶ ®­îc. Tuy nhiªn, nÕu hç trî, dÇn dÇn sÏ gi¶i to¶ ®­îc t×nh c¶m. Hä sÏ c¶m nhËn ®­îc t©m t×nh cña ng­êi kh¸c råi dïng th¸i ®é «n hoµ ®¸p l¹i. Trong mét tËp thÓ, chØ cÇn cã mét ng­êi cã chót Ýt thay ®æi sÏ cã ¶nh h­ëng tèt ®Õn ng­êi xung quanh.

 

Với dịch vụ Xe hoi dep chúng tôi cam kết chất lượng tốt nhất Đến với chúng tôi http://mercedes-benz.com.vn nào.

You may like