Cưới

Cách giao thiệp với phụ nữ trí thức

Mét sè phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc cã vÎ ngoµi kh« khan nh­ng l¹i ...

Mét sè phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc cã vÎ ngoµi kh« khan nh­ng l¹i yªu th­¬ng nh÷ng ng­êi ®µn «ng kh«ng t­¬ng xøng víi m×nh. Trong cuéc sèng, con ng­êi ®Òu ham thÝch vµ lu«n cã t©m lý ®i t×m c¸i mµ m×nh thiÕu hôt, cã thÓ gäi lµ t©m lý “t¸c dông bï trõ”. Ng­êi ta ®· nhËn ®Þnh r»ng: “Muèn theo ®uæi phô n÷ cã tri thøc, kh«ng thÓ dïng tri thøc hay lý luËn ®Ó tÊn c«ng mµ ph¶i dïng ph­¬ng thøc t©m lý, sÏ thu ®­îc thµnh c«ng ngoµi ý muèn”.

Víi phô n÷ trÝ thøc, nam giíi vèn kh«ng d¸m nghÜ tíi viÖc theo ®uæi mét c¸ch tÝch cùc. Bëi v×, hä th­êng thÓ hiÖn th¸i ®é rÊt kh¸c l¹. NÕu ng­êi nam giíi hÊp tÊp, manh ®éng sÏ bÞ coi th­êng.

Nãi chung, phô n÷ trÝ thøc chØ khi nµo “bÞ” yªu míi c¶m thÊy t×nh yªu ®· ®Õn. Nh­ng víi hä, c¬ héi ®­îc yªu th­êng kh«ng nhiÒu. NÕu cã ng­êi dïng t×nh c¶m ®Ó hä c¶m nhËn ®­îc t×nh yªu mét c¸ch m·nh liÖt th× hä sÏ tiÕp nhËn rÊt ®¾c ý. §Ó tÊn c«ng phô n÷ trÝ thøc tèt nhÊt lµ tr¸nh ®Ò cËp ®Õn c¸c ®Ò tµi mang lý tÝnh. ChØ cÇn nãi ý ®Þnh cña m×nh cho hä mét c¸ch cã vÎ nh­ ngu ngèc vµ lÆp l¹i nhiÒu lÇn. Mét khi lý tÝnh cña ®èi ph­¬ng bÞ tª liÖt lµ b¹n ®· thµnh c«ng.

 

You may like